Những tổn thất nào không được bảo hiểm bồi thường?

Bảo hiểm là rất cần thiết cho doanh nghiệp khi rủi ro xảy ra, tuy nhiên một số tổn thất có thể sẽ không được các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất gồm: tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý, tổn thất không mang tính ngẫu nhiên,tổn thất không lượng hóa được bằng tiền, tổn thất mang tính thảm họa và tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Những tổn thất nào không được bảo hiểm

Những tổn thất nào không được bảo hiểm

Tại Hội nghị tập huấn Thông tư số 329/2016/TT-BTC (Thông tư 329) hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, Cục trưởng Cục quản lý giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính (QL&GSBH) Phùng Ngọc Khánh cho biết, trên cơ sở Nghị định 119 của Chính phủ, cũng như kế thừa các quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, Thông tư 329 đã quy định rõ 4 nội dung cơ bản gồm: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

“Việc ban hành Thông tư 329 này đã tạo hành lang pháp lý quan trọng góp phần bảo đảm an toàn tài chính, cũng như bảo vệ tài chính cho các chủ đầu tư thông qua cơ chế chia sẻ rủi ro, qua đó góp phần chủ đầu tư khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục xây dựng công trình theo đúng kế hoạch đã đề tra”, ông Khánh nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thông tư 329 cũng góp phần bảo vệ người lao động trực tiếp trên công trường mà từ trước tới nay chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, Thông tư cũng nhằm bảo đảm an toàn tài chính cho các doanh nghiệp trong trường hợp gặp phải những tổn thất lớn thì bảo hiểm vẫn đủ khả năng chi trả bồi thường

Tuy nhiên, để Thông tư 329 nhanh chóng đi vào cuộc sống, ông Khánh cũng cho rằng, các doanh nghiệp bảo hiểm cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn giải đáp các nguyên tắc, điều khoản cho các chủ đầu tư, nếu làm tốt công tác này thì việc tham gia bảo hiểm tránh được các tranh chấp phát sinh khiếu nại không cần thiết trong quá trình triển khai thực hiện.

Mặc dù, Thông tư 329 có cơ sở pháp lý quy định rất rõ ràng, minh bạch, nhưng cũng tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp Bảo hiểm chủ động thỏa thuận trên cơ sở thẩm định đánh giá rủi ro của chủ đầu tư để đưa ra mức phí khấu trừ phù hợp.

Đại diện Cục QL&GSBH cũng cho biết thêm, Thông tư 329/2016/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 26/12/2016 bao gồm 3 chương 38 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2017. Những nội dung cơ bản tại Thông tư 329 nhằm hướng dẫn quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Theo đó, về bảo hiểm đối với người lao động trên công trường, Thông tư quy định rõ số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ. Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.

Các điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính đối với bảo hiểm bắt buộc khác trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất gồm tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý, tổn thất không mang tính ngẫu nhiên,tổn thất không lượng hóa được bằng tiền, tổn thất mang tính thảm họa và tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Trường hợp các hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng đã giao kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng.

Theo (VnMedia)

Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Tagged .