Dự kiến hai phương án hỗ trợ người đóng BHXH tự nguyện

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện, được Bộ LĐTBXH lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ thông qua tháng 12.2015.

bhxh-tu-nguyen

Người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Quy định thời gian hưởng lương

Theo đó, về thời gian đóng BHXH tự nguyện, dự thảo nghị định quy định chi tiết chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc theo Điều 71 của Luật BHXH. Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Với người có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 và Điều 55 của Luật BHXH (có áp dụng giảm tuổi hưu, hưu do suy giảm khả năng lao động…).

Đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc có từ đủ 15 đến 20 năm đóng BHXH, đủ 55 tuổi mà bảo lưu thời gian đã đóng BHXH và tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện mà chưa đủ 20 năm đóng cũng được hưởng lương hưu.

Còn với người có 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH và điểm c khoản 2 Điều 5 dự thảo nghị định, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu.

Về xác định mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH để làm căn cứ tính mức lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần tiếp tục sử dụng công thức như quy định tại Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28.12.2007 của Chính phủ. Ngoài ra, thời điểm hưởng lương hưu theo chế độ BHXH tự nguyện được tính từ tháng liền kề sau tháng người tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Hỗ trợ lao động tối đa 30% mức đóng

Phương án 1. Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỉ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Cụ thể, bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người cư trú tại nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên; bằng 20% đối với người tham gia BHXH tự nguyện cư trú tại nơi có phụ cấp khu vực hệ số dưới 0,7; bằng 10% đối với người tham gia BHXH tự nguyện không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Bên cạnh đó, trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện thuộc nhiều đối tượng được hỗ trợ khác nhau theo quy định tại khoản này thì được hưởng hỗ trợ ở mức cao nhất. Thời gian hỗ trợ bắt đầu thực hiện từ ngày 1.1.2018 và thời gian hỗ trợ 10 năm cho mỗi người tham gia BHXH tự nguyện.

Phương án 2. Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo khi tham gia BHXH tự nguyện. Mức hỗ trợ: Tối đa bằng 30% mức đóng BHXH tự nguyện và được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mức hỗ trợ cụ thể và thời điểm hỗ trợ, giao Thủ tướng Chính phủ quyết định căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

Nguồn: Theo Báo Lao động

Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Trả lời